Omgeving, meedoen, verbinding, cultuur, taal, gezondheid en welbevinden.

Bij De Verbinding gaat het om zo “gewoon” mogelijk wonen, gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Wat doen wij?

De Verbinding heeft de potentie om een prettige woonomgeving te zijn voor cliënten met een WLZ-indicatie. Bij De Verbinding proberen wij zowel jongeren als oudere bewoners met een redelijke mate van mobiliteit en mensen die gebruik maken van een rolstoel, te helpen naar zo zelfstandig mogelijk wonen. De woonvormen en de omgeving zijn hier uitermate geschikt voor. Zo kan er bij De Verbinding gewoond worden met dag en nacht begeleiding, maar kan er ook een kamer gehuurd worden met een aantal uren per week begeleiding. Zowel jongeren als de ouderen worden getraind naar zelfstandig wonen, waarbij het allen draait om het behouden van de zelfregie. Voor beide groepen is het belangrijk om een juiste verbinding na te streven tussen gezondheid en het welbevinden. Een soort woongemeenschap waar iedereen meedoet en een bijdrage levert aan een groter geheel!

Wat is de begeleiding?

Wij geloven er sterk in dat ieder mens uniek is. Dat betekent dat ieder persoon zo zijn/haar eigen behoeften en hulpvragen heeft. Bij De Verbinding draait het allemaal om het nastreven van de doelen van onze cliënten. Om dit te kunnen bereiken, wordt er samen met de zorgbehoevende en zijn/haar naasten gekeken, hoeveel zorg er nodig is om deze doelen te kunnen verwezenlijken. We zetten hierbij alle unieke talenten van elk individu op een rij. Ook vinden er wekelijkse voortgangsgesprekken met de begeleiders plaats. Hierbij zal er eventueel ook worden samengewerkt met het eigen netwerk; bijvoorbeeld familie of vrienden van de cliënten. Daarnaast zorgt De Verbinding ervoor dat de cliënt een sterker sociaal netwerk opbouwt.

Een onderdeel van de begeleiding bestaat o.a. uit dagbesteding, denk hierbij aan het met elkaar de tuin onderhouden, de boodschappen doen, gezamenlijk koken en het verdere huishouden doen voor zover dat kan. De Verbinding biedt een kleinschalige woonsituatie aan, waarin iedereen zijn of haar rol heeft. Wij geloven er namelijk sterk in dat het gevoel van bijdrage op lange termijn weer een gevoel van eigenwaarden kan geven. En dat is voor iedereen natuurlijk belangrijk. De Verbinding garandeert dat iedereen de zorg en aandacht die ze nodig hebben om zo zelfstandig te kunnen wonen krijgt.

BinnenDe Verbindingvariëren we in onze begeleiding. Wij
bieden zorg op maat!

Lees meer over ons filosofie in de missie en visie.
LEES MEER

Wat te bereiken met De Verbinding?

Met begeleid wonen van De Verbinding bereiken onze cliënten meer stabiliteit op het gebied van wonen, werken en leren. Zo beschikken zij straks niet alleen over zelfregie, maar kunnen ze problemen ook zelf oplossen. Wij blijven onze cliënten stimuleren om te blijven ontwikkelen naar zelfstandigheid.

Voor wie is wonen bij De Verbinding?

Wonen bij De Verbinding in Beek is voor iedereen vanaf 18 jaar of ouder met een geldige indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)*. Deze indicatie kan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg aangevraagd worden. Uw huisarts of hulpverlener kan u hierin de weg wijzen.

*Er zijn een aantal situaties waarbij ondanks de aanwezige indicatie een plaatsing bij locatie Beek niet mogelijk is of overplaatsing noodzakelijk is. Dit zijn de zogenaamde uitsluitingscriteria. Dit is altijd een individueel traject waarbij wij u als bewoner en familie/relatie nauw betrekken.