Privacy

PRIVACYVERKLARING DE VERBINDING BEEK B.V.

Bij De Verbinding Beek B.V. (hierna: ‘De Verbinding’ of ‘Wij’) hechten wij veel waarde aan de
bescherming van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze cliënten, medewerkers en
leveranciers. Wij hebben respect voor de persoonlijke levenssfeer van degenen wiens
persoonsgegevens wij verwerken. Omdat wij transparantie belangrijk vinden, hebben wij dit
privacybeleid ontwikkeld. In dit document vertellen wij welke persoonsgegevens voor welke
doeleinden wij verwerken, hoelang wij deze gegevens bewaren en welke maatregelen wij nemen
ter bescherming van de gegevens die wij verwerken.

De aan u ter beschikking gestelde privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is,
totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en leveranciers met wie wij
zakendoen. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde
of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke
persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van
persoonsgegevens zoals een naam, adres, referentienummer of een of meer elementen die
kenmerkend zijn voor de identiteit van de cliënt.

Gegevens die wij verwerken
Cliënten
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Rekeningnummer
Burgerservicenummer (BSN)
Declaratiegegevens
Ziektebeelden
Eventueel medicatiegebruik

Contactpersonen cliënt
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Samenwerkingspartners
Naam organisatie
Naam contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer
Factuurgegevens
IBAN
Functie contactpersoon

Doelen voor de gegevensverwerkingen
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor doelen die wij vooraf nadrukkelijk hebben bepaald.
Deze doelen zijn relevant voor onze bedrijfsvoering en de naleving van wet- en regelgeving. Wij
verwerken uw persoonsgegevens voor:

• De uitvoering van een overeenkomst,
• Het houden van de financiële administratie en verantwoorden van subsidies en
declaraties bij de verantwoordelijke (overheids)instellingen,
• Naleving van wet- en regelgeving en
• Onderhouden van relaties, waaronder begrepen marketing en communicatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Geautomatiseerde besluitvorming komt neer op besluitvorming zonder tussenkomst van een
natuurlijke persoon, een medewerker van De Verbinding. Geautomatiseerde besluitvorming kan
grote gevolgen hebben voor de rechtspositie van de betrokkene, welke gevolgen niet altijd even
duidelijk kunnen zijn. Bij De Verbinding nemen wij geen beslissingen gebaseerd op
geautomatiseerde besluitvorming. Bij iedere beslissing is er een medewerker betrokken.

Doorgifte van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte, kortweg
de EER. Dit betekent dat uw gegevens niet buiten de EER worden opgeslagen of naar partijen
buiten de EER worden verzonden. Indien wij uw persoonsgegevens toch buiten de EER zullen
opslaan, zullen wij u voortijdig op de hoogte brengen en de nodige veiligheidsmaatregelen
treffen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw
persoonsgegevens. Zo kunnen de persoonsgegevens niet door onbevoegden worden
geraadpleegd. Ook zijn de dossiers waar nodig fysiek beveiligd door middel van afsluitbare
kasten in de ruimten. Daarnaast is onze website voorzien van een SSL-certificaat, waardoor de
communicatie versleuteld plaatsvindt.

Uw persoonsgegevens en derden
Wij verwerken uw persoonsgegevens binnen onze organisatie. In beginsel geven wij de
persoonsgegevens niet door aan derden. De persoonsgegevens kunnen wij echter aan derden
verstrekken indien zij de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van (een deel van) de
overeenkomst, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de betaling of de levering van de zorg die
wij met de cliënt zijn overeengekomen. Uw persoonsgegevens zullen wij niet aan derden
verstrekken voor commerciële doeleinden of productverbetering ten behoeve van derden.
Daarnaast kunnen wij de aanwezige persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstellingen die
een wettelijke taak hebben en voor de uitvoering van deze taak de persoonsgegevens nodig
hebben, zoals de Belastingdienst.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van verantwoording van het
budget waaruit u de door ons geleverde zorg betaalt. Dit betekent dat wij delen van uw
persoonsgegevens kunnen delen met het zorgkantoor, sociaal verzekeringsbank en het CAK ter
verantwoording van de declaraties.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw
persoonsgegevens die wij verwerken. Ook kunt u ons verzoeken tot beperking van verwerking
van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u gemotiveerd aan te geven wat de reden ervan is.
Ook kunt u uw data meenemen naar een andere aanbieder van de diensten als u geen diensten
van ons meer afneemt, dit wordt dataportabiliteit genoemd. U kunt uw rechten uitoefenen door
contact met ons op te nemen via info@deverbindingbeek.nl Ook kunt u ons per post bereiken
via het postadres zoals vermeld op de laatste pagina van deze privacyverklaring.
Ieder verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens dient te worden vergezeld van een
kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop uw handtekening heeft gezet. U kunt uw
Burgerservicenummer (BSN), paspoortnummer en afbeelding onherkenbaar maken.

Bewaartermijnen persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Als vuistregel hanteren wij
een bewaartermijn van twee jaar voor de nieuwsbrieven, communicatie en marketingdoeleinden.
Voor financiële gegevens dienen wij een minimale bewaartermijn van 7 jaar of langer te
hanteren. Uw gegevens kunnen wij langer bewaren indien wet- en regelgeving dit noodzakelijk
maakt. Uw gegevens op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst
(WGBO) bewaren wij minimaal 20 jaar.

Functionaris voor de Gegevensbescherming
Omdat wij bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, medicatie en
ziektebeelden, van de cliënten verwerken, hebben wij een Functionaris voor de
Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De aangestelde FG is een externe onafhankelijke
privacy expert van Privacy Direct Nederland B.V. De FG is te bereiken via info@privacydirect.
nl.

Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Gelderland,
locatie Arnhem is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze privacyverklaring,
behoudens wettelijke uitzonderingen.

De verantwoordelijke voor deze privacyverklaring
De verantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
voor deze verklaring is:
De Verbinding Beek B.V.
Verbindingsweg 13
6573 BS Beek-Ubbergen

Wijzigingen voorbehouden
De Verbinding Beek B.V. behoudt zich het recht tot het wijzigen van deze privacyverklaring.
De meest actuele privacyverklaring zullen wij op onze website publiceren. Wij raden u dan ook
aan om de website te raadplegen voor de meest recente versie van deze privacyverklaring.

Nijmegen, maart 2020